Gewestelijk Expresnet (GEN) op CD-ROM

De NMBS moet haar plannen, milieueffectenstudies en basisgegevens over het Gewestelijk Expresnet (GEN) op CD-ROM ter beschikking stellen van elke burger die erom vraagt. Dat melden de actiegroep BurgerCollectief 124 uit Ukkel en de transregionale actiegroep Cataracte. Cataracte omvat buurtcomites uit Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Linkebeek, Nijvel, Eigenbrakel, Rixensart en Dilbeek. De Federale Commissie voor de Openbaarheid van Bestuursdocumenten deed de uitspraak op verzoek van de actiegroep. (De Standaard Online 15 mei 2006)

De NMBS legde tot nu toe een exemplaar van haar plannen in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten voor openbaar onderzoek. De dossiers zijn soms duizenden pagina’s dik. De Federale Commissie stelt dat een kopie van de bestuursdocumenten op eenvoudige aanvraag aan de burger moet worden overhandigd of op CD-ROM als de burger daarmee akkoord gaat.

In de druivenstreek zijn ook Overijse en Hoeilaart betrokken gemeenten. Lijn 161 Brussel-Ottignies wordt op vier sporen gebracht. De werken zouden in deze gemeenten starten in oktober 2006.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Kinderdagverblijven in de problemen

Kinderdagverblijven die ‘oude’ kinderverzorgsters te werk stellen dreigen in financiële problemen te komen. De oorzaak is een maatregel van Kind en Gezin die niet langer rekening houdt met de anciënniteit van het personeel. Met andere woorden: de kinderverzorgsters zijn te oud en dus te duur.

De kinderdagverblijven die erkend zijn door Kind en Gezin krijgen subsidies. Tot 2001 werden die subsidies bepaald op basis van het loon en anciënniteit van de kinderverzorgsters. Vanaf nu wordt er gewerkt met een enveloppensubsidiëring. Dat bedrag is berekend op een gemiddelde leeftijd. De crèches die het daardoor moeilijker kregen konden in de voorbije vijf jaar rekenen op een bijpassing, maar die wordt nu stopgezet. Dat betekent een financiële aderlating voor kinderdagverblijven die vooral ouder personeel in dienst hebben.

Mensen worden aangemoedigd langer te werken, mensen worden aangemoedigd om voor zachte beroepen te kiezen wegens een groot tekort aan personeel. Misschien zijn we binnenkort genoodzaakt kinderverzorgsters uit Roemenië te laten komen…

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Bescherming van graftekens in Tervuren

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft begin april een gunstig advies gegeven aan de bescherming als monument van een aantal graftekens op het kerkhof van Tervuren. Het gaat om de graftekens van Henry van de Velde – Maria Sèthe, het grafteken van Albert Van huffel en de groep van 7 graftekens van de familie Verwilghen.

Henry van de Velde (1863 – 1957) is een van de meest markante figuren uit de architectuurgeschiedenis. Wie een daguitstap naar Tervuren ambieert, kan dankzij de architectuurwandeling ‘Van cottage tot modernisme’ enkele landhuizen in Tervuren bezichtigen waaronder ‘La Nouvelle Maison’ van Henry van de Velde. Hij ontwierp dus ook 4 à 5 graftekens, waaronder deze voor zijn echtgenote Maria Sèthe en voor zichzelf. Meer informatie over de wandeling kunt u bekomen op de Dienst Toerisme van Tervuren.

Het grafmonument van Albert Van huffel, ook een klinkende naam in de geschiedenis van de kunst en de architectuur, is gebouwd met een lichtgele, gevlekte granietsteen in een strakke vorm.

Raphael Verwilghen is vooral bekend voor de wederopbouw van België na de eerste wereldoorlog.

“De deputatie adviseerde gunstig over de bescherming van deze monumenten omwille van het algemeen belang gevormd door hun (architectuur-)historische en artistieke waarde. Door het materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na WO II en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren. Bouwfysisch zijn de grafstenen in een behoorlijke staat”, aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Bron: Persbericht provincie Vlaams-Brabant
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Poeziewedstrijd Marnixring Waregem

Op zondagavond 28 januari 2007 heeft om 17 uur in het Cultuurcentrum De Schakel te Waregem de prijsuitreiking plaats van de 16de poëziewedstrijd Georges Leroy 2006-2007, georganiseerd door de Marnixring Leeuwercke Waregem.

In de prijzenpot zit 250 euro voor de categorie jongeren, en 500 euro voor de categorie volwassenen. De inzendingen worden verwacht uiterlijk tegen 31 oktober 2006. Geïnteresseerden kunnen het wedstrijdreglement vrijblijvend opvragen bij Bert Forceville, Grote Leiestraat 201 te 8570 Anzegem. E-post: bert.forceville@skynet.be.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Robland barst nu al!

Op paasmaandag 17 april werd in Robland (Gingelom) een ludieke actie georganiseerd. Jong N-VA was verheugd dat Rob Van Oudenhoven, tijdens zijn onlangs gestarte nieuwe VTM-programma, begonnen was met de afbraak van België en de voordelen van een nieuwe staat erkende.

Met het alternatief zijn de jongeren echter minder tevreden, want zij vinden dat er gebrek aan democratie is in Robland. Want in plaats van te kiezen voor een democratisch bestuur met een president aan het hoofd, plaats Rob Van Oudenhoven zichzelf met deze staatsgreep als verlicht despoot op de troon van Robland. Jong N-VA wil het democratisch gehalte van Robland opkrikken en hield daarom de eerste oppositiepartij boven de doopvont: de Nieuw-Robiaanse Aliantie (N-RA).

De N-RA wil meer democratie en gaat ervan uit dat in een land niet de vorst centraal moet staan, maar de burgers. In de democratie die zij willen is het ondenkbaar dat iemand een publieke functie uitoefent louter omdat hij/zij in een bepaalde wieg geboren is. Niet in Nepal en niet in Robland! De N-RA gaat voor een land waar de burgers geen ouderwetse ‘heerser’ nodig hebben om zich als een volwaardige natie te herkennen. Een uitgebreid actieverslag kan u lezen op www.n-ra.tk. Alles is show, maar blijkbaar is alles ook politiek!
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Bestemming bussen in het Nederlands

In de Vlaamse Rand rond Brussel mogen bussen van De Lijn alleen Nederlandstalige bestemmingsborden hebben. Dat heeft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht beslist.

In gemeenten zoals Overijse en Hoeilaart rijden autobussen van De Lijn met alternerend de bestemmingsaanduiding “Bruxelles” en “Brussel” in plaats van enkel en alleen “Brussel”. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft verschillende klachten over de tweetalige bestemmingsaanduidingen gegrond verklaard. Vlaams parlementslid Tom Dehaene (CD&V) roept Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) nu op om het advies van de Commissie op te volgen.

De tweetalige bestemmingsaanduidingen zijn duidelijk geen goede zaak voor het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand, meent Dehaene. Van Brempt wil het advies respecteren, maar de aanpassing van de borden mag niet te veel kosten.

De Lijn verwacht dat in de loop van augustus 2006 de eerste aanpassingen effectief zichtbaar zullen zijn. Dit neemt enige tijd in beslag, omdat de nodige materialen moeten besteld worden. Dan moet de installatie door gespecialiseerde technici uitgevoerd worden en dit terwijl alle bussen dagelijks in dienst moeten blijven.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed

Met de ‘Conventie betreffende de Bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Werelderfgoed’ uit 1972 ontwikkelde UNESCO normatieve instrumenten voor de bescherming van het materieel cultureel en natuurlijk erfgoed. Het immaterieel aspect van erfgoed werd hierbij echter uit het oog verloren.

Onder ‘immaterieel cultureel erfgoed’ wordt hier verstaan:
– orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van immaterieel cultureel erfgoed;
– podiumkunsten;
– sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen;
– kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum;
– traditionele ambachtelijke vaardigheden.

Daarom werd door de UNESCO op 17 oktober 2003 een bijkomende conventie opgesteld betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. ‘Bescherming’ betekent hier maatregelen die erop gericht zijn de leefbaarheid van het immaterieel erfgoed te verzekeren, inclusief de identificatie, de documentatie, het wetenschappelijk onderzoek, de bewaring, de bescherming, de promotie, de versterking, de overdracht, in het bijzonder door formeel en niet-formeel onderwijs, zowel als het revitaliseren van verschillende aspecten van zulk erfgoed.

Deze conventie treedt in werking drie maanden na het indienen van de dertigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeurig of toetreding. Op 20 januari 2006 heeft de dertigste UNESCO-lidstaat haar ratificatieoorkonde ingediend. De conventie zal dus in werking treden op 20 april 2006.

Aanvankelijk zou UNESCO uit deze eerste groep van dertig landen het comite samenstellen dat de effectieve werking van de conventie zal bepalen. UNESCO heeft echter een wijziging doorgevoerd zodat alle landen die voor 30 maart 2006 hun ratificatieoorkonde indienen, vooralsnog kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van de lidstaten. Tijdens deze vergadering worden de leden van het comite verkozen.

Op 1 februari 2006 keurde het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet goed houdende instemming met de ‘Conventie betreffende de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Dit houdt concreet in dat de Vlaamse regering zijn medewerking verleent aan de UNESCO, en volgende doelstellingen voorop zal stellen:

– het immaterieel cultureel erfgoed beschermen;
– respect voor het immaterieel cultureel erfgoed van de betrokken gemeenschappen, groepen en individuen verzekeren;
– het bewustzijn op lokale, nationale en internationale niveaus van het belang van het immaterieel cultureel erfgoed verhogen, en om daarvoor wederzijdse waardering te verzekeren;
– voor internationale samenwerking en hulp zorgen.

Bron: Vlaamsparlement.be
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Klare Taal Punt Vlaanderen

Op 24 maart jl. werd Klare Taal Punt Vlaanderen voorgesteld in het Vlaams Parlement. Het idee voor Klare Taal Punt komt uit Groot-Brittannië waar dergelijke dienst al zevenentwintig jaar bestaat.

Hoe schrijf je eenvoudige teksten voor volwassenen? Daarop een antwoord vinden en geven is de voornaamste taak van de nieuwe dienst. Veel mensen hebben problemen bij het lezen en beluisteren van informatie omdat daar veel te moeilijke woorden in voorkomen. Een op vijf Vlamingen heeft problemen met gewone teksten en een op zeven Vlamingen vindt de krant of ondertitels op televisie te moeilijk. Ook brieven schrijven of formulieren invullen is voor deze mensen niet evident.

Daarom geeft Klare Taal Punt les in eenvoudig schrijven, en kunnen bedrijven, diensten, verenigingen en de overheid Klare Taal Punt vragen voor hen een tekst te schrijven of te herschrijven zoadat hij voor iedereen begrijpelijk wordt.

Ook op internet vind je vaak onduidelijke en moeilijke teksten. Wie denkt dat zijn webstek niet al te duidelijk is kan die laten testen bij Klare Taal Punt en de dienst inschakelen om de webstek eenvoudiger te maken, zodat bezoekers vlugger achter de juiste informatie komen.

Wie meer wil weten over Klare Taal Punt Vlaanderen kan terecht op http://www.klaretaal.org.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

De Lijn drijft de spot met de Vlamingen in de Vlaamse rand rond Brussel!

Dat de directie van De Lijn het niet te nauw neemt met de taalgevoeligheid in de druivenstreek weten we allang. Zo is er in onze streek reeds lang consternatie over de tweetalige bestemmingsaanduidingen vooraan op de lijnbussen die Brussel aandoen. De verantwoordelijke minister Kathleen Van Brempt zou onlangs nu toch beslist hebben om die te laten vervangen door eentalig Nederlandse aanduidingen, hoewel dat dus nog niet meteen in de praktijk zichtbaar zal zijn.

Ook het taalgebruik van de chauffeurs van De Lijn laat echter te wensen over. Dikwijls wordt je in Overijse of Hoeilaart begroet met een “goedendag / bonjour”; in uitzonderlijke gevallen laat men het Nederlands zelfs vallen en krijg je een “bonjour” of “bonsoir” voorgeschoteld. Niet echt een voorbeeld om anderstaligen aan te zetten tot integratie natuurlijk…

Maar De Lijn weet blijkbaar niet van ophouden, want nu zijn de nieuwe uurroosters voor 2006 in heel onze regio tweetalig voor alle bussen die van en naar Brussel rijden. Deze uurroosters zijn vrij te verkrijgen in de infobakjes op elke bus. In antwoord op een mondelinge vraag van provincieraadslid Jan Laeremans tijdens de provincieraad van 7 maart ll. heeft de verantwoordelijke gedeputeerde Toine De Coninck beloofd dat de deputatie hierover een protestbrief zal schrijven naar de directie van De Lijn.

Het laatste, toch wel trieste “hoogtepunt” in heel deze affaire is dat er nu ook al eentalig Franse folders door De Lijn worden verspreid op het traject Hoeilaart – Overijse – Huldenberg – Leuven, een lijn die nota bene uitsluitend Nederlandstalige gemeenten bedient! Een Vlaams overheidsbedrijf, dat met flink wat Vlaams belastinggeld wordt gesubsidieerd, werkt dus dagelijks actief mee aan de verfransing van het straatbeeld in de Vlaamse rand rond Brussel. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, vraag je je dan af?! Een ding is zeker: dit kan niet meer door de beugel!

Het wordt dus echt wel eens tijd dat er schoon schip wordt gemaakt binnen de directie van De Lijn. De verantwoordelijke voogdijminister Kathleen Van Brempt moet haar verantwoordelijkheid opnemen, want deze situatie kan de druivenstreek niet meer dulden. Als de Vlaamse regering het echt meent met haar beleid in de Vlaamse rand rond Brussel, dan moet ze dat beleid ook consequent op alle vlakken doortrekken! Anders draagt ze alleen maar water naar de zee…
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )

Extra rusthuisplaatsen in de druivenstreek

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement hechtte op 8 maart 2006 haar goedkeuring aan de aanpassing van het VIPA decreet dat moet toelaten om de lange wachtlijst van subsidieaanvragen weg te werken. Hierdoor krijgt Vlaams-Brabant ongeveer 53% van de bijkomende rusthuisplaatsen in Vlaanderen.

Voor de druivenstreek betekent dat dat er in Hoeilaart 11 OCMW rusthuisplaatsen bijkomen en 3 kortverblijfplaatsen. Het OCMW van Overijse krijgt er 23 rusthuisplaatsen bij en 4 kortverblijfplaatsen.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)