Frans-Vlaams ‘vredeskartel’ in Overijse ontmaskert zichzelf

Persmededeling Vlaamse Jongeren Overijse(VJO) – Taalaktiekomitee (TAK)
Nog geen jaar geleden werd een grote primeur aangekondigd in Overijse. “Ten einde zich op te stellen als de kampioen van de verdraagzaamheid”, kondigde de Franstalige lijst Union haar ontbinding aan. De gemeenteraadsleden van Union richtten een nieuwe groepering op (Plus), die voortaan “het Vlaams karakter van Overijse erkent”. In feite diende deze “erkenning” enkel om het cordon sanitaire rond Union te doorbreken en belangstellende Vlamingen een alibi te verschaffen om met de Franstaligen samen te werken. Dat werd bewaarheid toen op 15 mei het samenwerkingsverband CDOv-Blauw-Plus aan de pers werd voorgesteld. Het kartel wierp zich op als kampioen van de verzoening tussen Nederlands- en anderstaligen en ondertekende op 11 juli 2006 de Vrede van Overijse waarin in artikel 1 te lezen valt : “Aan het Vlaams karakter van Overijse kan en mag niet getornd worden. De wetgeving terzake dient hierbij als leidraad” (let wel: er staat niet dat de taalwetgeving onverminderd toegepast zal worden, ze dient als “leidraad”).

De erkenning van het Vlaams karakter door Plus blijkt echter een lege doos. Plus wil in de praktijk dat de gemeente verdoken loketfaciliteiten organiseert, roept op UF te stemmen voor de provincieraad, betreurt dat de nationale Franstalige partijen geen enkele inspanning leveren voor de Franstaligen in niet-faciliteitengemeenten als Overijse en bepleit de ratificatie van het minderhedenverdrag, wat neerkomt op het invoeren van administratieve en onderwijsfaciliteiten.

1. Plus wil via de aanstelling van een zogenaamde bemiddelaar de taalwetgeving omzeilen en loketfaciliteiten invoeren.
De Franstalige versie van het programma van Plus (http://www.listeplus.be) verschilt aanzienlijk van de Nederlandstalige. Die laatste kopt “Vlaams en verdraagzaam” en vermeldt als eerste punt “Optimalisering van het Nederlands taalonderwijs om de integratie te bevorderen”. In de Franse tekst is daarvan niets terug te vinden. Daar lezen we enkel “Respecter le caractère régional et rural de la commune d’Overijse» (het regionaal en landelijk karakter van de gemeente respecteren).
“Een ombudsman voor nieuwe inwoners” wordt in het Frans «Faciliter les relations avec l’administration et créer un poste de médiateur ayant pour tâche d’aider chacun, les non néerlandophones en particulier, dans ses démarches administratives»: een bemiddelaar aanstellen om iedereen, met name de niet-Nederlandstaligen, te helpen bij hun administratieve verrichtingen. Dit is niet meer of niet minder dan een poging om de taalwetgeving te omzeilen en via een achterpoortje loketfaciliteiten in te voeren. In een vraaggesprek met Radio 1 (Lopende Zaken – vrijdag 22 september) ontkende oud-burgemeester en lijsttrekker Eric Schamp dat dit de bedoeling is. Onzin zo blijkt. In een open brief van 20 september 2006 aan de voorzitters van de Franstalige partijen beweert Plus dat de Vrede van Overijse iedereen in de mogelijkheid stelt «zich in zijn eigen taal te ontplooien ».

2. Plus roept op om voor de provincieraadsverkiezingen op de Franstalige éénheidslijst UF (Union de francophones) te stemmen.
In een tekst van 26 september roept Plus de Franstaligen op om “uw stem aan UF te geven”. UF is de éénheidslijst van FDF, MR, CDH en PS. UF heeft één vertegenwoordiger in het Vlaams parlement:: Christian Van Eycken van het Vlaamsvijandige FDF. Véronique Caprasse, lijsttrekster voor het kanton Vilvoorde (waaronder Overijse valt) behoort eveneens tot het extremistische FDF. Het programma van UF stelt dat “de Rand en Brussel één ruimte vormen”, pleit ervoor dat “alle Franstalige kinderen toegang moeten hebben tot Franstalig onderwijs” en eist de ratificatie van het Raamverdrag ter bescherming van de nationale minderheden. UF verzet zich ook tegen de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Net als Plus overigens dat in de tekst van 26 september de Franstalige regeringspartijen verwijt dat ze in 2005 bereid waren die splitsing goed te keuren, zonder voor “ons” ook maar iets te bekomen.

3. Plus betreurt de houding van de nationale Franstalige partijen die volgens hun Overijse als deel van Vlaanderen behandelen.
Plus voelt zich in de steek gelaten door de Franstalige partijen. “U hebt ons aan ons lot overgelaten”, schrijven ze letterlijk in een open brief aan de partijvoorzitters. “Voor hen (MR, PS, … dus) eindigt de ‘périphérie’ bij de faciliteitengemeenten. In hun ogen is Overijse onderdeel van Vlaanderen en kan daaraan niets meer veranderen”, stellen ze ontgoocheld vast. Nochtans lezen we in een pamflet van het kartel dat “Plus de allereerste Franstalige partij in de Vlaamse rand is die consequent voor Vlaanderen kiest”. Consequent? De enige reden dat ze voor Vlaanderen ‘kiezen” is omdat de Franstalige partijhoofdkwartieren hun naar eigen zeggen geen andere keuze laten.

4. Plus ijvert voor de ratificatie van het Raamverdrag ter bescherming van de nationale minderheden.
In een open brief van 20-9 en in de tekst van 26-9, houdt Plus een pleidooi voor de ratificatie van het minderhedenverdrag. Dit zou Franstaligen het recht geven hun taal te gebruiken in de contacten met de overheid (artikel 10), zou inhouden dat straat- en plaatsnamen ook in het Frans moeten aangegeven worden (artikel 11), en dat Franstalige scholen mogen opgericht worden (artikels 13 en 14). Plus wil dus wel degelijk faciliteiten. Plus zegt bovendien dat de ratificatie van het verdrag ‘eventueel’ kan afgekocht worden met een akkoord over de huidige (taal)grenzen, waaruit mag blijken dat ze met die grenzen eigenlijk niet gelukkig zijn. Terecht verzet Vlaanderen zich tegen de ratificatie. Het zou de verfransing van het openbare leven in HEEL Vlaanderen met zich meebrengen en de klok honderd jaar terugdraaien!

Besluit:
TAK en VJO waarschuwden van in het begin dat het kartel CDOv-Blauw-Plus een wolf in schaapsvacht is: in woorden erkent men het Vlaams karakter van de gemeente, maar tegelijk bepleit men maatregelen die het Nederlandstalig karakter van Overijse totaal op de helling zetten. De geschriften van PLUS bewijzen ons nu zwart op wit dat we het bij het rechte eind hadden, nog voor het eerste bolletje werd gekleurd, nog voor de eerste beleidsdaad. De Vlaming die zijn/haar stem geeft aan CDOv-Blauw-Plus dient te beseffen dat hij/zij daarmee stemt voor Franstalig onderwijs, loketfaciliteiten en tweetalige straatnaamborden in Overijse. Een verwittigd kiezer …

Voor Vlaamse Jongeren Overijse : Mats De Kock
Voor TAK: Roel De Leener

De belangrijkste bepalingen van het minderheden verdrag
(http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm)
Art. 10. De ondertekenaars verplichten zich ertoe te erkennen dat ieder persoon die tot een nationale minderheid behoort het recht heeft vrijelijk en zonder inmenging zijn minderheidstaal te gebruiken, in het privé-leven en in het openbaar, mondeling en in geschrifte. […] In de gebieden die van oudsher of in groten getale worden bewoond door personen die tot een nationale minderheid behoren, streven de ondertekenaars ernaar, indien die personen daarom verzoeken en wanneer dergelijk verzoek in een daadwerkelijke behoefte voorziet […] de minderheidstaal te gebruiken in betrekkingen tussen die personen en de bestuurlijke instanties.
Art. 11. In de gebieden die van oudsher of in groten getale worden bewoond door personen die tot een nationale minderheid behoren, streven de ondertekenaars ernaar […] plaatsnamen, straatnamen en andere voor het publiek bestemde topografische aanduidingen ook in de minderheidstalen aan te geven wanneer er voldoende vraag naar zulke aanduidingen bestaat.
Art. 13. Binnen het kader van hun onderwijsstelsel erkennen de ondertekenaars dat personen die tot een nationale minderheid behoren het recht hebben hun eigen particuliere onderwijs- en opleidingsinstellingen op te richten en te beheren.
Art. 14. In gebieden die van oudsher of in groten getale worden bewoond door personen die tot een nationale minderheid behoren, streven de ondertekenaars ernaar […] dat personen die tot deze minderheden behoren voldoende mogelijkheden hebben om de minderheidstaal te leren of om onderwijs in deze taal te krijgen.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Luk Vandeuren)

Ondertitels op alle Vlaamse regionale televisieomroepen

In Vlaanderen hebben naar schatting 1 miljoen personen gehoorproblemen, en deze groep zal zich door de vergrijzing alsmaar uitbreiden. Ook zij hebben recht op regionale informatie vindt Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois (N-VA). Daarenboven spelen de regionale omroepen een belangrijke rol voor een sterker gemeenschapsleven en daarbij mag natuurlijk niemand worden uitgesloten volgens de minister.

Vanaf vandaag worden dan ook alle nieuwsuitzendingen van de Vlaamse regionale omroepen ondertiteld via Teletekst pagina 888. Nieuw is ook dat de burger beter wordt ingelicht over allerhande practica en veel gestelde vragen rond de Vlaamse overheid (pp. 890-899).

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Wie is er hier ook alweer niet solidair…?

Volgens EU Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Louis Michel zal het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de periode 2008 tot 2013 meer dan 400 miljoen euro voorzien voor de economische ontwikkeling van Kongo. (De Tijd – 29/07/2006)
Dit bedrag zal betaald worden door 455 miljoen Europeanen. In dezelfde periode zullen, tenzij er drastisch iets verandert, 6 miljoen Vlamingen 55.000 miljoen euro (of 55 miljard euro) betalen aan Wallonië.
Het klinkt nog hallucinanter als het wordt berekend per persoon: 9166 euro per Vlaming tegenover 0,879 euro per Europeaan. Wie is er hier ook alweer niet solidair…?
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Luk Vandeuren)