Antwoord van Marino Keulen (Open VLD) op brief VKD-Spoorslag

Geachte heren,

De reactie die ik gegeven heb op het “meldpunten taalklachten” in Overijse was niet gebaseerd op de berichtgeving hierover in de franstalige pers. Zodra de zaak in de media was heb ik kennis genomen van het bericht dat verscheen in het informatieblad 'De Overijsenaar' van juni 2008, onder de titel “Centraal meldpunt taalklachten”. In dat bericht wordt aan de bevolking gemeld dat taalklachten gemeld kunnen worden op een specifiek daarvoor bestemd e-mailadres.
De tekst van het bericht miskent pertinent de taalwetgeving en de grondwettelijke vrijheid van het taalgebruik in particuliere aangelegenheden. Ik citeer: “Anderstalige bus-aan-bus reclamefolders, anderstalige borden van immobiliënkantoren,… deze en andere inbreuken op het Nederlands taalstatuut van de gemeente Overijse kan u melden op…”. De geciteerde voorbeelden zijn nochtans uitdrukkelijk geen inbreuken op de bestuurstaalwetgeving. Door het bericht wordt verkeerdelijk de indruk gewekt dat dit wel het geval is. Die indruk wordt nog versterkt in het vervolg van het bericht waarin burgers gezegd wordt dat dergelijke “inbreuken” gemeld kunnen worden en waarin gevraagd wordt die “inbreuken” te documenteren: “Vermeld hierbij steeds de precieze omstandigheden (plaats en tijdstip) en voorzie informatie zoals: naam en adresgegevens, en bewijsstukken zoals fotokopiemateriaal of een kopie van een folder…”.

Net zoals u ben ik bezorgd om het Nederlandstalig karakter van de gemeente. Ik ben echter evenzeer bekommerd voor het vrijwaren van eenieders grondwettelijke rechten. Ik meen dan ook dat het verkeerd is om bij de inwoners van Overijse of andere Vlaamse gemeenten de indruk te wekken dat het gebruik van andere talen dan het Nederlands tussen particulieren laakbaar zou zijn. Daardoor ontstaat de indruk dat een hetze wordt gevoerd tegen alles wat anderstalig is. Op zijn beurt zorgt dat er dan weer voor dat in binnen- en buitenland een beeld kan ontstaan van een onverdraagzaam en gesloten Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat dit laatste zeker ook uw bedoeling niet is.

Ik zie derhalve geen enkele reden om mijn standpunt te wijzigen.

Hoogachtend,

Marino Keulen

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Henri Otte)

Antwoord van Eerste Minister Yves Leterme (CD&V) op brief VKD-Spoorslag

Geachte heer,

Eerste Minister Yves Leterme vraagt me u te melden dat hij uw mail van 13 juni goed ontvangen en met aandacht gelezen heeft.

In antwoord op parlementaire vragen ter zake, heeft de Premier eraan herinnerd dat, conform de Grondwet en behalve voor betrekkingen van de overheid met burgers en bedrijven, het gebruik van de talen in ons land vrij is. Anderzijds heeft hij verklaard de bezorgdheid van het gemeentebestuur van Overijse voor het Nederlandstalige karakter van de gemeente te begrijpen.

In zijn antwoord heeft de premier willen aangeven dat, anders dan individuele personen en organisaties, die handelaars kunnen verzoeken bij voorkeur de streektaal te gebruiken, een overheid, in het licht van de grondwettelijk gewaarborgde taalvrijheid, ter zake enige voorzichtigheid aan de dag moet leggen.

Hoogachtend,

Mark Deweerdt

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Henri Otte)

Open brief aan Leterme en Keulen

Het “nieuws” over het Overijsese Meldpunt voor Taalklachten klonk mij achterhaald en achterbaks. (Sinds maanden werkt dit Meldpunt onder meer via het tweemaandelijks algemeen-cultureel tijdschrift Spoorslag.) Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de anti-Vlaamse hetze – zie Overijsese gemeenteraad van april 2008 met interpellatie door baron del Marmol – een tweede rondje wil lopen.
Neem a.u.b. ten behoeve van Vlaanderen en uw open, kritische burgers niet klakkeloos de scheefgetrokken Franstalige versie over van Union Francophone – op Vlaams-Brabants grondgebied agerend! -, Le Soir, La Dernière Heure, de webstek van FDF, RTL, La Libre Belgique,…

Mogen wij Vlamingen niet beleefd vragen dat men in Vlaanderen geen Frans en Engels gebruikt? Waarom moet u op dit vlak met “de grondwet” schermen? Vindt u het echt gepast dat een Belgische en een Vlaamse excellentie dreigende taal spreekt naar de Overijsenaren, nu voor de zoveelste keer blijkt dat de haatcampagne uitgaat van Franstaligen die geen eerbied opbrengen voor taalwet, grondwet, taalgrens of cultuurgemeenschap?

Ik ben zwaar ontgoocheld zulke woorden uit de mond van Vlaamse bestuurders te moeten horen. Als voorzitter van Haviko protesteer ik met klem tegen zulke vernederende taal voor bewuste burgers, die recht hebben op goed bestuur. En met de niet-splitsing van B-H-V al veertig jaar wachten op een signaal van goed Vlaams bestuur, op de grondige bescherming van hun eigen identiteit op eigen terrein. Laat Vlaams-Brabant nu eindelijk een provincie zijn zoals de negen andere.

In de hoop dat u uw vernederende terechtwijzing van ons, Vlamingen uit Vlaams-Brabant, terugneemt, groet ik u

Met de meeste achting.

Francis Stroobants – Voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee
Vronenberglaan 21
3090 Overijse – Vlaanderen
Tel: 02/305.90.53

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Henri Otte)

Standpunten Leterme en Keulen vernedering voor alle Vlamingen uit de Druivenstreek

Wij betreuren ontbreken van grondige analyse van de aanklacht Franstalige pers

Overijse, 12 juni 2008

Aan de eerste minister Yves Leterme Aan Vlaams minister Marino Keulen
Geachte heren,

Wij hebben deze avond kennis genomen van uw respectievelijke standpunten betreffende het “Meldpunt voor Taalklachten” in Overijse.

Wij betreuren dat dit gebeurd is zonder grondige analyse van de aanklacht zoals ze geformuleerd en gemanipuleerd werd door de Franstalige pers. De uitgesproken conclusie van beleidsmensen op het hoogste niveau in het federale parlement en in het Vlaams parlement ervaren wij als “een trap onder de gordel” en veroorzaakte vanzelfsprekend gejubel bij de francofonie.

Het rechtstreekse gevolg is dat Franstaligen onmiddellijk een reeks schriftelijke doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres van de burgemeester van Overijse en aan anderen. Wij laten in het midden welke beleidsmensen hiervoor de verantwoordelijkheid wensen op te nemen. Dit is zeer ernstig en onaanvaardbaar.

Het Vlaams Komitee Druivenstreek protesteert tegen deze gang van zaken. De ingenomen standpunten zijn een vernedering voor alle Vlamingen uit de Druivenstreek, zeker bij hen die zich inzetten voor een Vlaamse Druivenstreek en zich verzetten tegen de verfransing of verengelsing en hiervoor vriendelijke brieven schrijven. Is dit middeleeuws?

En de grondwet? Hebben Vlamingen geen recht op een minimum aan respect voor hun taal en eigenheid?
Met bijzondere hoogachting,

Henri Otte Secretaris VKD-Spoorslag
Daloensdelle 21 3090 Overijse

Dries Vanhaeght Voorzitter VKD-Spoorslag
Jozef Kumpsstraat 61 1560 Hoeilaart
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)