Wist je dat…? (3)

Wist je dat de inwoners van Vlaams-Brabant de hoogste levensverwachting hebben van alle Vlamingen? Mannen worden er gemiddeld 77,1 jaar, vrouwen 86,6. Dit blijkt uit een statistische profielschets van Vlaams-Brabant die eerder deze maand door minister-president Yves Leterme in Leuven gepresenteerd werd.

Het is dan ook veeleer onbegrijpelijk dat in de provincie waar de mensen het oudst worden het aanbod aan voorzieningen voor zieken, bejaarden en gehandicapten eerder zwak is, en ook de thuiszorg in Vlaams-Brabant minimaal is. Het aanbod per inwoners aan gezinszorg en poetshulp is zelfs het laagste van Vlaanderen. Wel heeft Vlaams-Brabant de meeste huisartsen en specialisten per inwoner.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

TraVo: nieuw studie- en documentatiecentrum voor Vlaamse volksmuziek

Op 30 september 2005 verschenen in het Belgisch Staatsblad de statuten van TraVo, of voluit Studie- en documentatiecentrum voor Traditionele Volksmuziek in Vlaanderen. De vereniging wenst de verschillende facetten van de traditionele volksmuziek uit Vlaanderen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen, te verzamelen, te conserveren, te inventariseren en de verspreiding ervan te bevorderen: via dans, lied, instrumentale muziek, instrumenten en de gebruiken waarmee deze onderwerpen verbonden zijn.

TraVo wil met andere woorden het aanspreekpunt worden voor al wie zich wil verdiepen in de muzikale tradities van het Vlaamse land. Voorzitter Hubert Boone schreef reeds baanbrekende studies over Vlaamse volksinstrumenten, en wordt bijgestaan door bestuursleden Gilbert Huybens (muziekhistoricus en specialist van het oude liedboek) en Wim Bosmans (conservator aan het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel).

Voorlopig draait TraVo uitsluitend op vrijwilligerswerk maar hoopt op een subsidiëring vanwege de Vlaamse overheid in het kader van het volkscultuurdecreet van 1999.

Meer informatie kan men bekomen op volgend adres: TraVo – kamer 03.27 – Parijsstraat 72B – 3000 Leuven.

Sinds kort is het centrum toegankelijk voor het publiek iedere eerste woensdag van de maand, van 14 tot 17u30. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken via travo.centrum@hotmail.com en hubertboone@hotmail.com of telefonisch: 016/65.65.85.

Bron: Folkroddels.be

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Wist je dat…? (2)

Wist je dat er een nieuwe wet ter bescherming van de vrijwilligers bestaat? De nieuwe wet van 3 juli 2005 moest van kracht worden op 1 februari 2006 maar dit is ondertussen uitgesteld tot 1 augustus 2006. De wet moet het statuut voor de vrijwilligers regelen, maar legt ook aan kleine feitelijke verenigingen en de vele buurt- en wijkcomites bijkomende administratieve plichten op die geld en tijd gaan kosten. Zo zal elke organisatie onder andere een verzekering moeten afsluiten voor haar vrijwilligers.

Een statuut voor de vrijwilliger is misschien een nobel doel, maar zoals de wet er nu uitziet zou ze de doodsteek kunnen betekenen voor heel wat kleine organisaties. Afwachten dus of deze wet het vrijwillig engagement zal opwaarderen of afremmen.

(Meer hierover in een volgend Spoorslagnummer).
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Wist je dat…?

Wist je dat dienstencheques niet voor iedereen even voordelig zijn?

Met de dienstencheques kan men een werknemer betalen voor het verrichten van huishoudelijke arbeid zoals het schoonmaken van de woning, wassen en strijken, bereiden van maaltijden, enz.

Een dienstencheque kost 6,70 euro en kan worden afgetrokken van de belastingen. Dit brengt de kostprijs voor de gebruiker op 4,69 euro.

Ook een persoon met een handicap kan gebruik maken van dienstencheques om zijn thuishulp te organiseren. Gehandicapten met een laag inkomen hoeven echter geen belasting te betalen en kunnen dus ook niet genieten van het belastingsvoordeel dat normaal gekoppeld is aan de dienstencheques. Zij betalen dus de volle pot.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Overijse: ex-burgemeester Schamp brein achter programma voor Franstalige partij PLUS

Woensdag 14 december ll. werd in Overijse de Franstalige politieke partij “Union” opgedoekt. Dat lijkt goed nieuws ware het niet dat in de plaats “Plus” werd opgericht, een nieuwe politieke groepering van diezelfde ex-Unionisten. Het grote verschil met het oude Union is wel dat Plus het Vlaamse karakter van Overijse (zogezegd) erkent.

Het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag is echter niet overtuigd van deze gedaanteverwisseling van Union:
• Ten eerste komt deze rijkelijk laat en slechts 10 maanden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
• Ten tweede is de drijvende kracht van de “nieuwe” ploeg, Jean-Pierre Audag, vandaag nog altijd de afdelingsvoorzitter van de Franstalige liberalen in Overijse.
• Ten derde is het overduidelijk dat Union – na 18 jaar in de oppositie gezeten te hebben – deze stap enkel en alleen neemt om in aanmerking te kunnen komen voor machtsdeelname bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
• Tenslotte zijn wij ten zeerste benieuwd voor welke partij sommige van deze ex-Unionisten zullen opkomen bij de komende provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant. Toch niet voor “Union des Francophones (UF)” zeker, de Franstalige kieslijst uit Vlaams-Brabant die deelneemt aan de Vlaamse en provinciale verkiezingen?

Plus is voor het VKD dus niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken. De enige bedoeling van Plus bestaat erin zich “verkoopbaar” te maken voor andere partijen. Bijvoorbeeld voor CDOv (Christen Democraten Overijse), een CD&V scheurlijst onder leiding van ex-burgemeester Eric Schamp. Diezelfde Schamp heeft er eind oktober trouwens nog voor gezorgd dat de vier lokale VLD-verkozenen samen met de twee mandatarissen van de lijst van Schamp en de 9 gemeenteraadsleden van Union een petitie ondertekenden gericht tegen een beslissing van het schepencollege, waar de VLD zelf deel van uitmaakt. Die betwiste beslissing was de dagvaarding van de uitbater van een illegaal aangelegd golfterrein, waarvan de voorzitter trouwens diezelfde Eric Schamp is en waar heel wat Union-politici kind aan huis zijn.

Bovendien heeft Eric Schamp – zo blijkt nu – zeer duidelijk de hand in de perstekst van “Plus”! Deze perstekst is immers doorgestuurd als een Word bestand, en dankzij Microsoft kunnen we de auteur achterhalen. Het volstaat immers de perstekst te openen, het menu Bestand (of File) te openen, Eigenschappen (of Properties) aan te klikken en dan met de muis op Samenvatting (of Summary) te klikken. Als auteur ziet men dan ‘ericschamp’ en als bedrijf ‘ibgebim’. Eric Schamp is inderdaad Adjunct Directeur-Generaal bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Voor het Vlaams Komitee Druivenstreek is de zaak nu overduidelijk: Schamp en zijn CDOv willen samenwerken met Plus, dat gewoon een synoniem is voor het oude Union! De echte Vlaamse partijen in Overijse moeten nu dringend duidelijkheid verschaffen: zijn zij bereid om samen te werken met de pseudo-Vlaamse lijst “Plus”? De Overijsenaren hebben immers recht op duidelijkheid omtrent wie nu eigenlijk het Vlaamse karakter van de gemeente wil versjacheren. Het VKD zal daarom alle Vlaamse partijen in Overijse aanschrijven met de vraag of “Plus” voor hen nog in aanmerking komt voor enige vorm van samenwerking: van mogelijke kartelpartner tot eventuele coalitiepartner. Hun antwoorden zullen we dan in ons volgende nummer van Spoorslag publiekelijk bekend maken.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )

Gedragscode Rotterdam

Op dinsdag 17 januari ll. presenteerde de stad Rotterdam (NL) een ‘Rotterdam-code’ voor dagelijkse omgang tussen burgers. Vooral puntje twee uit deze gedragscode (het gebruik van het Nederlands als gemeenschappelijke taal) heeft de aandacht getrokken van de Nederlandse politici en de buitenlandse media.

De Rotterdamse gedragscode omvat volgende punten:
Wij Rotterdammers
1. nemen verantwoordelijkheid voor onze stad en voor elkaar en discrimineren elkaar niet;
2. gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal;
3. accepteren geen radicalisering en extremisme;
4. voeden onze kinderen op tot volwaardige burgers;
5. behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect;
6. behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect;
7. behandelen (anders-) gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.

Deze puntjes worden dan verder uitgediept (volledige tekst pdf 537 Kb.).

Zo staat er in puntje 2:

Wij gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal
Analyse
Nog steeds zien we grote groepen Rotterdammers die niet mee kunnen doen omdat ze de taal niet spreken. Onvoldoende beheersing van het Nederlands leidt tot een kloof tussen Rotterdamse burgers. Of het nu is op straat, op het werk, thuis of tijdens gebedsdiensten, het komt te vaak voor dat de een niet begrijpt wat de ander bedoelt. Dat leidt tot onbehagen, vervreemding, angst en tenslotte tot verwijdering. Denk alleen al aan het belang van het Nederlands voor de opvoeding. Hoe kun je je kinderen voorbereiden en op weg helpen in de Nederlandse samenleving, als je de taal niet beheerst en overdraagt. Dat leidt tot verwarring en onzekerheid bij het kind, en achterstand nog voordat het begint deel te nemen aan onze maatschappij.
Het Nederlands is de eerste stap. Voor opvoeden, naar school gaan, studeren, werken, opvoeden, daadwerkelijk participeren. Zonder gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk begrip hebben we geen gemeenschap. Zonder beheersing en gebruik van het Nederlands kunnen we niet meedoen.
Waar houden we ons aan?
1. Nederlands is de gemeenschappelijke taal van Rotterdam. In het openbaar spreken we Nederlands – op school, op het werk, op straat en in het buurthuis.
2. Het is onze verantwoordelijkheid om het Nederlands voldoende te beheersen, of anders om dat te leren.
3. Wij voeden onze kinderen grotendeels in het Nederlands op, zodat zij volop kansen hebben in onze samenleving.

Meerdere ministers en toppolitici uit Nederland hebben zich al uitgesproken om deze gedragscode te veralgemenen naar alle Nederlandse gemeenten.

Ook in de Vlaamse steden en gemeenten moet het mogelijk zijn om een dergelijke gedragscode op te stellen en dit als basis voor een degelijk integratiebeleid. Want voor een vlotte integratie is kennis van het Nederlands inderdaad onontbeerlijk.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Thuiszorg – Verlenging van de carenztijd

THUISZORG – Verlenging van de carenztijd
Zwaar zorgbehoevende mensen in een thuiszorgsituatie kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse Zorgverzekering. Zorgbehoevenden die vermoeden dat zij in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, nemen daarvoor het best contact op met de sociale dienst van hun ziekenfonds. Met behulp van een bepaalde schaal komt dan een maatschappelijk assistent vaststellen of je voldoet aan de voorwaarden. Mensen die voldoen aan de voorwaarden – waarvan de criteria zeer streng zijn – krijgen daarvan per brief de positieve beslissing.

Momenteel moet men vanaf de maand van de aanvraag drie maanden wachten eer men de premie krijgt. Dit wordt ‘carenztijd’ genoemd.

De meerwaarde van deze wachttijd ontgaat de aanvragers. Van zodra is aangetoond dat iemand in aanmerking komt voor de vergoeding, is het niet logisch die persoon nog drie maanden te laten wachten op de eerste vergoeding.

Iemand die zwaar zorgbehoevend is, heeft geen inkomen meer uit arbeid. Bovendien investeert de mantelzorger die de zorgbehoevende bijstaat, vaak veel tijd in de zorg, waardoor veel mantelzorgers geen voltijdse job meer uitoefenen en dus ook zij inkomen derven. En zoals iedereen weet, kost ziek zijn heel veel geld! Mensen in een thuiszorgsituatie kunnen dus doorgaans de extra financiële hulp van de Vlaamse Zorgverzekering goed besteden.

De Vlaamse Overheid gaat er echter van uit dat ze omwille van de vergrijzing in de toekomst besparingen zal moeten uitvoeren in de Vlaamse Zorgverzekering. Een van de denkpistes is om de carenztijd te verlengen tot vier maanden, zowel voor mensen in een thuiszorgsituatie als voor rusthuisbewoners.

De vergoeding vanuit de Vlaamse Zorgverzekering voor zorgbehoevenden die thuis verblijven, wordt dit jaar verhoogd met 5 euro en gaat dus van 90 euro in 2005, naar 95 in 2006. Enerzijds steunt de overheid mensen in een thuiszorgsituatie door de vergoeding te verhogen. Anderzijds ontmoedigt de overheid dergelijke zorg door te overwegen het ontvangen van de vergoeding uit te stellen. Een broek- vestzak operatie dus.
Micheline Baetens – 6 januari 2006

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

VLD-afdeling Overijse doorbreekt cordon sanitaire… tegen Franstalige lijst Union

Onder de Vlaamse partijen in de Vlaamse Rand rond Brussel bestaat er een stilzwijgende afspraak dat er niet wordt samengewerkt met Franstalige partijen. Dat akkoord werd vijf jaar geleden een eerste keer doorbroken door Jean-Luc Dehaene in Vilvoorde.

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen doet de VLD-Overijse het nog eens dunnetjes over. Op aansporing van oud-burgemeester Eric Schamp ondertekenden de vier lokale VLD-verkozenen samen met de twee mandatarissen van de lijst van Schamp zelf en de 9 gemeenteraadsleden van de Franstalige lijst Union deze week een petitie gericht tegen een beslissing van het schepencollege, waar de VLD zelf deel van uitmaakt. De betwiste beslissing – die dateert van 5 september – is de dagvaarding van de uitbater van een illegaal aangelegd golfterrein, waarvan de voorzitter trouwens diezelfde Eric Schamp is en waar heel wat Union-politici kind aan huis zijn.

Vorige week beschuldigde diezelfde VLD – Vlaams en Liberaal – de tegenstanders van het golfterrein in de lokale editie van de Burgerkrant van “extreem vlaamse neoconservatieven” en “extremisten” te zijn “die hun eigenbelang boven het principe van de rechtsstaat stellen” en wel eens een “verborgen communautair getinte agenda” zouden kunnen hebben.

Samen met Union en de scheurlijst van ex-burgemeester Schamp heeft de VLD op dit ogenblik 15 van de 27 verkozenen. Het stemt tot nadenken dat de VLD op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen bereid is een alternatieve meerderheid te vormen met de Franstaligen. De VLD speelt hier met vuur. Wij hopen dat de nationale VLD-leiding de plaatselijke afdeling zal terugfluiten.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )

Catalonie krijgt eigen .cat domeinnaam

Vlaanderen moet eigen domeinextensie .vla krijgen!

Midden september 2005 besliste het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dat de Catalanen voortaan een eigen domeinnaam mogen registreren eindigend op “.cat”. Het ICANN staat ondermeer in voor de benaming van zogenaamde top level domeinnamen als .com en .org. Vanaf 6 januari 2006 kunnen de nieuwe .cat domeinnamen in gebruik genomen worden.

Een top level domeinnaam, steeds bestaande uit drie letters, moet duidelijk onderscheiden worden van landenextensies zoals “.be” of “.nl”. Enkel door de VN erkende onafhankelijke staten kunnen zo een landenextensie verkrijgen. In het verleden werd echter een uitzondering gemaakt voor Palestina (.ps) en Groenland (.gl).

De aanvraag bij ICANN voor het .cat domein was een initiatief van http://www.puntcat.org/, een overkoepelende vereniging van maar liefst 98 Catalaansgezinde organisaties, en bovendien met de goedkeuring van de Catalaanse regering. puntCAT mag het beheer van de top level domeinnaam waarnemen.

Vlaanderen zou dus, naar het voorbeeld van Catalonië, ook een “.vla” extensie kunnen aanvragen bij ICANN, en dit uiteraard in afwachting van een “.vl” landenextensie. Wallonië zou kunnen opteren voor “.wal” (tenzij Wales hen de loef afsteekt).

Vlaams minister voor Buitenlandse Beleid, Geert Bourgeois (N-VA), is alvast gewonnen voor het idee, maar: “Voor het verkrijgen van een dergelijk top level domein is het belangrijk dat er binnen de specifieke ‘gemeenschap’ een brede maatschappelijke consensus bestaat over de noodzaak van een top level domein. […] Indien zich binnen Vlaanderen een brede maatschappelijke beweging aftekent die ijvert voor een platform voor informatie-uitwisseling binnen de Vlaamse cultuurgemeenschap, kan de Vlaamse regering zeker haar steun betuigen bij het verkrijgen en beheren van een top level domein voor Vlaanderen.” Vlaamse Beweging, waar wachten we nog op? Aan de slag!

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)