Dossier: de Vlaamse Wooncode (slotartikel)

In Spoorslag nummer 6 van vorig jaar kon u lezen hoe de behandeling van de nieuwe Vlaamse wooncode in het Vlaams Parlement vertraging opliep wegens een belangenconflict ingeroepen door het Waals Parlement en het Parlement van de Franse gemeenschap. Bij het afsluiten van de redactie van Spoorslag nummer 6 was nog niet met zekerheid geweten hoe de procedure van het belangenconflict zou aflopen, en of de nieuwe wooncode al dan niet goedgekeurd ging worden.

Het overlegcomite van de verschillende regeringen raakte het uiteindelijk op vrijdag 17 november 2006 niet eens over de nieuwe Vlaamse wooncode, waardoor de procedure van het belangenconflict ten einde was en het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet verder kon behandelen. De Franstaligen lieten echter verstaan, bij monde van Waals minister voor Huisvesting Andre Antoine (CDH), het decreet te zullen aanvechten voor het Arbitragehof.

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 6 december 2006 finaal goedgekeurd, waarbij de fractie van Groen! tegen stemde, en het Vlaams Belang zich onthield.

Ongeveer een week na de goedkeuring raakte evenwel bekend dat de Europese Commissie zou nagaan of de nieuwe Vlaamse Wooncode geen discriminatie inhoudt op basis van nationaliteit, en dit naar aanleiding van een klacht ingediend door Waals minister Antoine eind 2005. In de krant La Libre Belgique leren we dat de juridische dienst van de Europese Unie achter de Waalse klacht zou staan. Vrij vertaald klinkt het zo: “Discriminatie op basis van nationaliteit is strikt verboden en het toekennen van een sociaal voordeel op basis van taalkennisvereisten komt daarop neer.”

Minister Marino Keulen riep in het Vlaams Parlement alvast op “om het hoofd koel te houden en de gemoederen te bedaren, en vertrouwen te hebben in de afloop van deze juridische consultatie vanuit Europa. […] We mogen ook niet vergeten dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State dit decreet grondig tegen het licht heeft gehouden en de zaken minutieus heeft uitgekamd.” De Raad van State heeft ook de Europese regelgeving bij zijn onderzoek betrokken. Daaruit blijkt dat ook het Europese verdrag betreffende het vrije verkeer van personen en werknemers niet wordt geschonden.

Zowel een procedure bij het Europees Hof en bij het Arbitragehof schort de uitvoering van de Wooncode niet op en zorgt ook niet voor vertraging. “Wanneer we achteraf een arrest zouden krijgen van het Europees Hof, dan moeten we eventueel bijsturen”, aldus minister Keulen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op http://wooncode.randbelangen.org/

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)