Statuten

vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag

Hannekensboslaan 8, 3090 Overijse
Ondernemingsnummer: 424546828

GECOORDINEERDE TEKST STATUTEN geldig vanaf 14/03/2007

TITEL I. – Benaming, zetel

Art. 1. De vereniging wordt genoemd “v. z. w. Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag”, afgekort “vzw VKD-Spoorslag”, en is een overkoepelend orgaan van de aangesloten Vlaamse verenigingen uit de druivenstreek, en bij uitbreiding uit de Vlaamse rand rond Brussel, aangevuld met individuele medewerkers.
De druivenstreek beslaat de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De Vlaamse rand rond Brussel beslaat de 19 gemeenten zoals gedefinieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3090 Overijse, Hannekensboslaan 8, behorend tot het gerechtelijke arrondissement Brussel.

TITEL II. – Doel, duur

Art. 3. De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de bescherming en de luister van het Vlaams cultureel leven in de druivenstreek, en bij uitbreiding in de Vlaamse rand rond Brussel, en te ijveren voor de vrijwaring van haar Vlaams, groen en landelijk karakter.
Hiertoe geeft ze o.m. een periodiek, algemeen-cultureel tijdschrift uit met de titel Spoorslag, op een pluralistische, a-partijpolitieke en Vlaamsgezinde basis.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan o.a. haar medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL III. – Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens vijf.

Art. 6. De voertaal van de vereniging is uitsluitend het Nederlands.

Art. 7. Tot de vereniging kan als lid worden toegelaten die door de raad van bestuur wordt aanvaard met meerderheid van stemmen.

Art. 8. De medewerking geschiedt op vrije basis, zodat elkeen zich op eender welk ogenblik kan terugtrekken, mits schriftelijk ontslag te geven aan de raad van bestuur.

Art. 9. Leden wier handelingen onverenigbaar zijn met het doel of de statuten van de vereniging worden beschouwd ais ontslagnemend. De uitvoering van deze bepaling behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, die met tweederde meerderheid dient te beslissen.

Art. 9bis. Het lidgeld bedraagt maximum 500,00 EUR per jaar. Het bedrag van het jaarlijkse lidgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

TITEL IV. – Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering bestaat uit alle aangesloten leden, zowel individuele, onafhankelijke personen, als afgevaardigden, (maximum twee) per aangesloten vereniging.
De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar samengeroepen worden door de raad van bestuur binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar, of op uitdrukkelijk verzoek van minstens drie leden van de algemene vergadering.
Hiertoe wordt er een oproepingsbrief naar de leden gestuurd met vermelding van de agenda. Deze brief kan verstuurd worden via gelijk welke drager, o.a. gewone of aangetekende brief, e-post, enz. Leden van de algemene vergadering kunnen bij het begin van de algemene vergadering zelf steeds agendapunten toevoegen mits goedkeuring van 2/3 der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 11. De rekeningen worden ieder jaar afgesloten op eenendertig december en worden samen met de begroting van het volgende jaar aan de algemene vergadering voorgelegd. Alle leden beschikken in de algemene vergadering over één stem.

TITEL V. – Bestuur

Art 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vijf leden, allen gekozen door de algemene vergadering.

Art. 13. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art 14. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid der stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stern van de voorzitter doorslaggevend.

Art 15. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan o.m., zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere macht die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende- en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of hun hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten, legaten, subsidies, schenkingen, overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machtigingen verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen, die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als eiser dan als verweerder.
De raad van bestuur mag ook alle sommen en waarden innen, alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de banken of financiële instellingen; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen, zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijving- of transborders of elk ander betalingsmandaat.
De vereniging wordt rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Evenwel kunnen alle financiële verrichtingen – zoals verrichtingen op bankrekeningen, opmaken van facturen, opmaak van de jaarrekening – uitgevoerd worden door de penningmeester alleen.

Art 16. De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen.

Art 17. Het mandaat van bestuurder duurt twee jaar.

Art 18. De penningmeester doet de boekhouding en legt deze voor aan de raad van bestuur. Ieder lid heeft recht op inzage van de boekhouding en notulen.

TITEL VI. – Ontbinding

Art. 19. Ingeval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overeenkomstig een beslissing van de algemene vergadering overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 20. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien blijven de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en de gebruiken inzake verenigingen, van overeenkomstige toepassing.